Sostenibilitat Social

Les persones constitueixen el principal actiu d’una empresa, per això les situem al centre de les nostres accions.

Teixim aliances per construir una societat solidària i igualitària mitjançat la nostra responsabilitat social corporativa.

Acords de Formació
Professional Dual

Donem suport a la competitivitat de la indústria productiva mitjançant la formació de les persones, ja sigui facilitant la transferència tecnològica o bé fomentant la formació professional. Tot això va motivar aliances molt importants el 2021.

Ingrés del CZFB en l'Aliança per a la Formació Professional Dual

Vam unir forces amb la Fundación Bertelsmann en l’Aliança per la Formació Professional Dual en desenvolupament de l’educació de qualitat (ODS 4) i del treball decent i el creixement econòmic (ODS 8).

Estudi sobre l'FP Dual al Delta del Llobregat i enquesta a les empreses ZF

Vam encarregar l’anàlisi, el diagnòstic i un pla d’acció per impulsar l’FP Dual en l’àmbit del Delta del Llobregat, així com la demanda d’aquesta modalitat i l’oferta formativa en l’entorn de la ZF. Així vam obrir una nova col·laboració entre les entitats clau de l’espai públic del Delta.

Informe “Noves Tendències i Necessitats Formatives en el Sector 3D”

Amb la Fundació BCN Formació Professional col·laborem en el diagnòstic dels perfils demanats per la indústria del 3D i les necessitats en matèria de capacitació que s’han de desenvolupar.

Presència a Fundació Institut d'Educació Contínua IDEC de la UPF

Workshop per a la Formació Professional Dual

Fòrum de Talent Logístic

Beca Metròpolis FPLab

Programa metropolità amb el qual bequem estudiants d’FP per trobar formes de facilitar la presència de la dona en la indústria.

Acord “Forma’t al Port”

Des de 2018, col·laborem en aquest programa de l’Escola Europea de Short Sea Shipping del Port de Barcelona, dedicat a la formació dels nous professionals logístics.

Acció Social Corporativa

Acords en el Consell de la Dona de la ZF

Fins a 17 empreses formen part del Consell de la Dona al 2021:

 • Aigües De Barcelona
 • Area Metropolitana De Barcelona
 • BCL (Barcelona-Catalunya Centre Logístic)
 • Cellnex Telecom
 • Cocemfe Barcelona
 • Consorci De La Zona Franca De Barcelona
 • Covestro
 • Dbschenker
 • Mercabarna
 • Nissan Motor Ibérica
 • Parc Logístic ZF
 • Port De Barcelona
 • Quimidroga
 • Seat
 • Sertram
 • TMB
 • Zal Port
Acord amb Mercabarna per a la Guarderia ZF

Hem assolit un acord amb Mercabarna i Suara Cooperativa per posar l’escola infantil Somriures a disposició dels empleats de totes les empreses instal·lades al polígon de la ZF.

Estudi d'Accessibilitat del PIZF

A través de COCEMFE vam elaborar un primer estudi  sobre les condicions d’accessibilitat d’aquesta àrea productiva que ocupa un 6% del terme municipal de Barcelona. Es tracta d’un informe clau a partir del qual poder desenvolupar futures intervencions en manteniment i urbanisme.

Premi Ciutat Solidària

El guardó Premi Ciutat Solidària, patrocinat pel CZFB i Onda Cero, va premiar en la seva 9a edició l’Associació d’Asistència a Dones Agredides Sexualment (AADAS) i la Fundación PaliaClinic, d’asistència a persones vulnerables i en situació terminal.

Premi Seguretat

El 2021 el nostre departament de Seguretat va ser distingit amb mencions honorífiques per part de la Guàrdia Urbana de Barcelona i de la Prefectura Superior de Policia Nacional.

Plataforma Comunitat ZF per a la intercomunicació en l'àrea

Vam crear aquest espai en el web corporatiu per millorar la comunicació directa amb l’ecosistema d’empreses de la ZF, i facilitar així l’establiment d’acords i l’organització de serveis i esdeveniments.

Creació del Canal corporatiu de Podcasts

Nova plataforma de difusió de contingut d’interès industrial i tecnològic.

Accedir als podcast

Llibre de suport als damnificats per l'erupció de La Palma

L’entitat va expressar la seva solidaritat amb els afectats donant suport a la publicació d’aquest volum.

Sostenibilitat Ambiental

L’entorn industrial és especialment sensible als comportaments vinculats al consum d’energia, d’aigua, de recursos naturals, a les dinàmiques d’energia circular i al respecte mediambiental.

En aquest escenari, per a nosaltres és essencial promoure les energies de fonts renovables i les actituds responsables amb el medi ambient.

L'energia i el transport,
punta de llança de la sostenibilitat

Promoció de l’ús d’energia fotovoltaica 

Involucrem prop de 30 companyies al foment de l’energia renovable i la instal·lació de plaques fotovoltaiques.

Acord amb l’Ajuntament de Barcelona

Vam tancar un conveni amb l’Ajuntament de Barcelona per fomentar l’ús de panells fotovoltaics, tant d’ús individual com comunitari.

Acord de Descarbonització amb AMB

Ens vam adherir a l’acord metropolità per al desenvolupament de tecnologies d’hidrogen renovable i per a una Catalunya descarbonitzada, donant suport:

 • Iniciatives energètiques d’hidrogen per al transport públic
 • Creació d’un centre per a la investigació de l’hidrogen verd
 • Foment de la formació professional i les empreses emergents d’aquest sector
 • Suport a la Plataforma Vall de l’Hidrogen Verd de Catalunya de la URV
 • Voluntat de col·laborar amb iniciatives d’hidrogen renovable d’altres zones d’Espanya

Workshop Indústria i Transició Energètica

Jornada virtual, amb la participació d’empreses del polígon, empreses energètiques i de Teresa Ribera, vicepresidenta quarta del Govern i ministra de Transició Ecològica, per abordar la transició energètica en l’àmbit industrial.

Primera estació d’hidrogen verd d’Espanya

En el marc del conveni establert amb TMB, hem donat suport a la implantació a la Zona Franca de la primera estació de servei d’hidrogen verd d’ús públic d’Espanya, gestionada per Iberdrola.

PERTE, vehicle elèctric connectat

El CZFB ha proposat dos circuits en els quals poder realitzar proves en casos d’ús que es puguin traslladar al mercat, competente al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.

Aposta per la mobilitat de baix impacte

 • Prolongació del carril bici, que ja disposa de més de 2 km d’extensió al polígon industrial
 • Habilitació dels punts de recàrrega elèctrica a l’entorn del DFactory Barcelona
 • Promoció de modes de transport compartit

Cap a una Zona Franca més verda, humana i col·laborativa

 • Plantació de més de 300 arbres
 • Millora del manteniment d’arbres i arbustos
 • Nova senyalització de carrers
 • Instal·lació de monòlits de demarcació i pantalles digitals informatives en els accessos al polígon
 • Creació d’espais enjardinats de descans en cinc punts del polígon industrial
 • Recuperació mediambiental de sòls contaminats per hidrocarburs i organoclorats en diverses de les nostres parcel·les, un esforç en el qual vam invertir més de 450.000€
 • Estudis per expandir la xarxa Ecoenergies al polígon i per reactivar l’ús d’aigua regenerada a l’àrea industrial

Sostenibilitat Econòmica

Pla de projectes estratègics

La planificació estratègica dels nostres projectes respon als principals objectius corporatius i té en compte els pilars fonamentals d’actuació.

Pilars Estratègics

Objectius Estratègics

Línies Estratègiques

Projectes Estratègics

Pilars Estratègics

SOSTENIBILITAT ECONÒMICA DE ZF A LLARG TERMINI

Objectius Estratègics

• Incrementar el Patrimoni Net de CZFB
• Mantenir un nivell alt de ROS
• Incrementar el RONA
• Alinear Projectes a Pilars estratègics

Línies Estratègiques

• Generar nous negocis
• Incrementar l’eficiència dels negocis actuals
• Eliminar negocis actuals

Projectes Estratègics

SE 1. Estandarditzar Scoring global de Projectes vs. Estratègia i ROI
SE 2. Definir estratègia de clients per a PIZF i ZFA quant a rendibilitat
SE 3. Definició nou model de negoci fires
SE 4. Incrementar eficiència operativa i organitzativa
SE 5. Implantació nou ERP
SE 6. Pla desinversió projectes no estratègics

Pilars Estratègics

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DEL TERRITORI

Objectius Estratègics

• Desenvolupar l’economia del territori mitjançant el desenvolupament de les seves empreses
• Ser un motor de genera- ció i demanda de talent
• Ser el hub tecnològic d’Indústria 4.0 del sud d’Europa

Línies Estratègiques

• Desenvolupar coneixement tecnològic
• Aprofitar sinergies entre línies de negoci actuals
• Aliances estratègiques per assegurar talent

Projectes Estratègics

DET 1. Pla d’atracció empreses Indústria 4.0 i pla transformació clients PIZF
DET 2. Pla de connectivitat 5G al PIZF
DET 3. Projecte Correus
DET 4. Creació Laboratoris/Incubadores Indústria 4.0
DET 5. Ampliació de ZFA com a atracció indústria 4.0 manufacturera

Pilars Estratègics

INTEGRACIÓ URBANA I SOSTENIBILITAT MEDIAMBIENTAL

Objectius Estratègics

• Complir amb ODS sobre els que es pot actuar
• Integrar amb l’entorn urbà de Barcelona el PIZF
• Ser el referent en Economia Circular del territori

Línies Estratègiques

• Desenvolupar Programa Economia Circular i estendre-la fora del PIZF
• Incrementar l’eficiència energètica al PIZF i nous edificis
• Integrar PIZF a l’entorn urbà

Projectes Estratègics

IUMA 1. Replantejar pla urbanístic PIZF i introduir-hi zones verdes, accessos ciutat, zona serveis i zones de lleure.
IUMA 2. Millorar la mobilitat al PIZF: pla de remodelació de voreres, carrils bici, mobilitat urbana per evitar desplaçaments en vehicle propi
IUMA 3. Eficiència energètica
IUMA 4. Desenvolupament Economia Circular

Acord Mercabarna parcel·la 22AL

El espacio de 173.194 m2 se ha vendido por 69.775.664 euros, beneficiando así a la economía de la región metropolitana y permitiendo al principal mercado mayorista de alimentos frescos de Europa afianzar su liderazgo.

Hub d’Innovació Aeronàutica a Sabadell

Firmamos un protocolo para potenciar la colaboración con el Ayuntamiento de Sabadell, Aena y la Universidad Politécnica de Cataluña – BarcelonaTech (UPC), para favorecer la innovación en el sector aeronáutico.

Pressupost 2021

Operacions continuades

1. Import net de la xifra de negocis 55,975

Vendes 55,975

2. Treballs efectuats per l'empresa per al seu actiu 1,378

3. Aprovisionaments -1,378

Treballs efectuats per altres empreses -1,378

4. Altres ingressos d'explotació 6,318

Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 6,318

5. Despeses de personal -7,875

Sous, salaris i assimilats -6,413

Càrregues socials -1,462

Provisions 0

6. Altres despeses d'explotació -7,875

Serveis exteriors -1,462

Tributs -1,462

Pèrdues, deteriorament i variació de prov. per operac. comerc. -1,462

7. Amortització de l'immobilitzat -17,115

8. Imputació subvencions immobilitzat no financer i altres 105

9. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0

Deterioraments i pèrdues 0

Resultats per alienacions i altres 0

10. Altres resultats 0

Resultat d'explotació

14. Ingressos financers 120

De participacions en instruments de patrimoni 120

15. Despeses financeres -871

Per deutes amb tercers -871

Resultat financer -751

Resultat abans d'impostos 8,577

Resultat de l'exercici procedent d'operacions continuades 8,577

Resultat de l'exercici 8,577

Exercici financer

Balanç de situació el 31 de desembre de 2020 (en milers d'euros)

ACTIU

A - ACTIU NO CORRENT

I. Immobilitzat intangible 71.603

2. Concessions 5.930

5. Aplicacions informàtiques 56

6. Drets de traspàs 65.617

II. Immobilitzat material 12.692

1. Terrenys i construccions 9.531

2. Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material 3.161

III. Inversions inmobiliaries 274.608

1. Terrenys 107.960

2. Construccions 166.648

IV. Inversions d'empreses del grup i asociades a llarg termini 6.545

1. Instruments de patrimoni 6.545

V. Inversions financieres a llarg termini 6.103

1. Instruments de patrimoni 390

2. Crèdits a tercers 1.721

5. Altres actius financiers 3.992

B - ACTIU CORRENT

II. Existències 155.258

2. Comercials 0

4. Obres en curs i semiacabats 155.258

III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 7.296

1. Clients por vendes i prestacions de serveis 6.498

2. Clients, empreses del grup i associades 0

3. Deutors diversos 794

4. Personal 4

5. Altres crèdits amb les Administracions Públiques 0

IV. Periodificacions a curt termini 20

V. Inversions financieres a curt termini 221

1. Valors representatius del deute 0

2. Crèdits a empreses 0

5. Altres actius financiers 221

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 43.387

1. Tesoreria i altres actius liquids 43.387

TOTAL ACTIU A) + B) 577.733

PASIU

A) PATRIMONI NET 491.554

A - 1) Fons propis 0

I. Fons propis acumulats 0

1. Fons propis acumulats a l'inici de l'exercici 452.314

VII. Excedent de l'exercici 35.939

A - 2) Ajustos per canvi de valor -22

II. Operacions de cobertura -22

A - 3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 3.323

B ) PATRIMONI NO CORRENT 68.543

4. Altres previsions 0

II. Deutes a llarg termini 32.087

2. Deutes amb entitats de crèdit 11.677

4. Derivats 443

5. Altres passius financiers 19.967

V. Periodificacions a llarg termini 36.456

C ) PATRIMONI CORRENT 17.636

II. Deutes amb empreses del grup i associades 0

III. Deutes a curt termini 7.018

2. Deutes amb entitats de crèdit 3.958

5. Altres pasius financers 3.060

V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 10.618

1. Proveïdors 5

2. Proveïdors empresas del grupo i associades 69

3. Creditors diversos 8.256

4. Personal (remuneracions pendents de pagament) 1.164

6. Altres deutes amb les Administracions Públiques 1.124

TOTAL PATRIMONI NET I PASIVO A) + B) + C) 577.733

Als efectes de l'obligació establerta a l'art. 35.6 del Codi de comerç i als efectes derivats de l'aplicació del principi d'uniformitat i del requisit de comparabilitat, els comptes anuals corresponents a l'exercici estudiat es consideren com a comptes anuals inicials, per la qual cosa no és obligatori reflectir xifres comparatives. Sense perjudici de l'anterior, tal com estableix la disposició transitòria quarta del Reial decret 1514/2007, s'inclou el balanç i el compte de pèrdues i guanys corresponents a l'exercici anterior, aprovats pel Ple de l'Entitat corresponent. Aquests estats financers van ser elaborats d'acord amb les normes establertes al Reial Decret 1643/1990, de 20 de novembre-PGC 1990.

Balanç de situació el 31 de desembre de 2021 (en milers d'euros)

ACTIU

A - ACTIU NO CORRENT

I. Immobilitzat intangible 68.219

2. Concessions 5.768

5. Aplicacions informàtiques 146

6. Drets de traspàs 62.305

II. Immobilitzat material 11.889

1. Terrenys i construccions 8.905

2. Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material 2.984

III. Inversiones inmobiliarias 262.552

1. Terrenys 108.808

2. Construccions 153.744

IV. Inversions d'empreses del grup i asociades a llarg termini 6.545

1. Instruments de patrimoni 6.545

V. Inversions financieres a llarg termini 17.390

1. Instruments de patrimoni 390

2. Crèdits a tercers 1.721

5. Altres actius financiers 15.279

B - ACTIU CORRENT

II. Existències 144.060

2. Comercials 0

4. Obres en curs i semiacabats 144.060

III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 1.864

1. Clients por vendes i prestacions de serveis 1.207

2. Clients, empreses del grup i associades 0

3. Deutors diversos 649

4. Personal 8

5. Altres crèdits amb les Administracions Públiques 0

IV. Periodificacions a curt termini 20

V. Inversions financieres a curt termini 10.640

1. Valors representatius del deute 0

2. Crèdits a empreses 0

5. Altres actius financiers 10.640

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 102.067

1. Tesoreria i altres actius liquids 102.067

TOTAL ACTIU A) + B) 625.246

PASIU

A) PATRIMONI NET 554.516

A - 1) Fons propis 0

I. Fons propis acumulats 0

1. Fons propis acumulats a l'inici de l'exercici 488.253

VII. Excedent de l'exercici 63.353

A - 2) Ajustos per canvi de valor 0

II. Operacions de cobertura 0

A - 3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 2.910

B ) PATRIMONI NO CORRENT 60.735

4. Altres previsions 0

II. Deutes a llarg termini 27.292

2. Deutes amb entitats de crèdit 10.809

4. Derivats 144

5. Altres passius financiers 16.339

V. Periodificacions a llarg termini 33.443

C ) PATRIMONI CORRENT 9.995

II. Deutes amb empreses del grup i associades 0

III. Deutes a curt termini 3.903

2. Deutes amb entitats de crèdit 862

5. Altres pasius financers 3.041

V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 6.092

1. Proveïdors 0

2. Proveïdors empresas del grupo i associades 0

3. Creditors diversos 3.251

4. Personal (remuneracions pendents de pagament) 1.004

6. Altres deutes amb les Administracions Públiques 1.837

TOTAL PATRIMONI NET I PASIVO A) + B) + C) 625.246

Als efectes de l'obligació establerta a l'art. 35.6 del Codi de comerç i als efectes derivats de l'aplicació del principi d'uniformitat i del requisit de comparabilitat, els comptes anuals corresponents a l'exercici estudiat es consideren com a comptes anuals inicials, per la qual cosa no és obligatori reflectir xifres comparatives. Sense perjudici de l'anterior, tal com estableix la disposició transitòria quarta del Reial decret 1514/2007, s'inclou el balanç i el compte de pèrdues i guanys corresponents a l'exercici anterior, aprovats pel Ple de l'Entitat corresponent. Aquests estats financers van ser elaborats d'acord amb les normes establertes al Reial Decret 1643/1990, de 20 de novembre-PGC 1990.

Compte de pèrdues i guanys corresponent a l'exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2020 (en milers d'euros)

A - OPERACIONS CONTINUADES

1. Import net de la xifra de negocis 69.365

a). Vendes 69.308

b). Prestacions de serveis 57

3. Variació d'existències de prod. acabats i en curs 11.361

4. Aprovisionaments -22.010

a). Consum de mercaderies -8.355

b). Treballs realitzats per altres empreses -10.997

d). Deterioració de mercaderies, matèries primeres i altres matèries consumibles -2.658

5. Altres ingressos d'explotació 7.774

a). Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 7.774

6. Despeses de personal -8.229

a). Sous, salaris i assimilats -6.395

b). Càrregues socials -1.834

c). Provisions 0

7. Altres despeses d'explotació -23.159

a). Serveis exteriors -15.839

b). Tributs -7.217

c). Pèrdues, deterioració i variació de prov. per operac. comerc. -103

8. Amortització de l'immobilitzat -17.906

9. Imputació subvencionis immobilitzat no financer i altres 426

11. Deterioració i resultat per alienacions de l'immobilitzat 18.976

a). Deterioracions i pèrdues 0

b). Resultats per alienacions i altres 18.976

13. Altres resultats 0

A-1 RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 36.598

14. Ingressos financers 136

a). De participacions en instruments de patrimoni 0

a). En tercers 24

b). De valors negociables i altres instruments financers 0

a). De tercers 115

c). Deterioració i Enajenacion d'instruments financers 21

15. Despeses financeres -819

b). Per deutes amb tercers -702

16. Variació de valor raonable en instruments financers 0

b). Per deutes amb tercers -117

A-2 RESULTAT FINANCER -683

A-3 RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 35.915

A-4 RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT OPERACIONS CONTINUADES 35.915

A-5 RESULTAT DE L'EXERCICI 35.915

A l'efecte de l'obligació establerta en l'art. 35.6 del odi de Comerç i als efectes derivats de l'aplicació del principi d'uniformitat i del requisit de comparabilitat, els comptes anuals corresponents a l'exercici estudiat es consideren com a comptes anuals inicials, per la qual cosa no és obligatori reflectir xifres comparatives. Sense perjudici de l'anterior, tal com estableix la Disposició transitòria quarta del Reial decret 1514/2007, s'inclou el balanç i el compte de pèrdues Ci guanys corresponents a l'exercici anterior, aprovats pel corresponent Ple de l'Entitat. Aquests estats financers van ser elaborats conforme a les normes establertes en el Reial decret 1643/1990, de 20 de novembre- PGC 1990.

Compte de pèrdues i guanys corresponent a l'exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2021 (en milers d'euros)

A - OPERACIONS CONTINUADES

1. Import nets de la xifra de negocis 65.279

a). Vendes 65.223

b). Prestacions de serveis 56

3. Variació d'existències de prod. acabats i en curs 4.594

4. Aprovisionaments -18.238

a). Consum de mercaderies -7.103

b). Treballs realitzats per altres empreses -4.592

d). Deterioració de mercaderies, matèries primeres i altres matèries consumibles -6.543

5. Altres ingressos d'explotació 6.890

a). Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 6.890

6. Despeses de personal -7.589

a). Sous, salaris i assimilats -6.016

b). Càrregues socials -1.573

c). Provisions 0

7. Altres despeses d'explotació -26.264

a). Serveis exteriors -17.869

b). Tributs -8.233

c). Pèrdues, deterioració i variació de prov. per operac. comerc. -162

8. Amortització de l'immobilitzat -17.050

9. Imputació subvencionis immobilitzat no financer i altres 412

11. Deterioració i resultat per alienacions de l'immobilitzat 55.708

a). Deterioracions i pèrdues 0

b). Resultats per alienacions i altres 55.708

13. Altres resultats 0

A-1 RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 63.742

14. Ingressos financers 135

a). De participacions en instruments de patrimoni 0

a). En tercers 0

b). De valors negociables i altres instruments financers 0

a). En tercers 135

c). Deterioració i Enajenacion d'instruments financers 0

15. Despeses financeres -524

b). Per deutes amb tercers -526

16. Variació de valor raonable en instruments financers 0

b). Per deutes amb tercers 2

A-2 RESULTAT FINANCER -389

A-3 RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 63.353

A-4 RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT OPERACIONS CONTINUADES 63.353

A-5 RESULTAT DE L'EXERCICI 63.353

A l'efecte de l'obligació establerta en l'art. 35.6 del Codi de Comerç i als efectes derivats de l'aplicació del principi d'uniformitat i del requisit de comparabilitat, els comptes anuals corresponents a l'exercici estudiat es consideren com a comptes anuals inicials, per la qual cosa no és obligatori reflectir xifres comparatives. Sense perjudici de l'anterior, tal com estableix la Disposició transitòria quarta del Reial decret 1514/2007, s'inclou el balanç i el compte de pèrdues i guanys corresponents a l'exercici anterior, aprovats pel corresponent Ple de l'Entitat. Aquests estats financers van ser elaborats conforme a les normes establertes en el Reial decret 1643/1990, de 20 de novembre- PGC 1990.

Evolució principals magnituds (1)

Ingressos net xifra negocis

Exerc. 2020 69.365

Exerc. 2021 65.279

Variac. 2020/2021 -5,89%

Excedent net de l'exercici

Exerc. 2020 35.939

Exerc. 2021 63.353

Variac. 2020/2021 76,28%

Fons Propis

Exerc. 2020 488.253

Exerc. 2021 551.606

Variac. 2020/2021 12,98%

Cash-flow operacions corrents (2)

Exerc. 2020 -5.870

Exerc. 2021 58.680

Variac. 2020/2021 N/A

Excedent net de l'exercici / fons propis

Exerc. 2020 7,36%

Exerc. 2021 11,49%

Variac. 2020/2021 N/A

(1) Xifres econòmiques expressades en milers d'euros

(2) Xifres sense tenir en compte el deute financer ni compromisos futurs

Amb l'aplicació del Nou Pla Comptable, els conceptes dels ingressos d'explotació han variat. S'ha intentat adaptar als nous conceptes d'import net de la xifra de negocis.

Resum dels principals indicadors de gestió del període 2018 - 2021 (1)

Ingressos net xifra negocis

Exerc. 2018 52.129

Exerc. 2019 55.512

Exerc. 2020 69.365

Exerc. 2021 65.279

Excedent net de l'exercici

Exerc. 2018 25.606

Exerc. 2019 14.156

Exerc. 2020 35.939

Exerc. 2021 63.353

Patrimoni net

Exerc. 2018 438.158

Exerc. 2019 455.792

Exerc. 2020 491.554

Exerc. 2021 554.516

Excedent net de l'exercici / fons propis

Exerc. 2018 5,84%

Exerc. 2019 3,11%

Exerc. 2020 7,31%

Exerc. 2021 11,42%

(1) Xifres econòmiques expressades en milers d'euros

Amb l'aplicació del Nou Pla Comptable, els conceptes dels ingressos d'explotació han variat. S'ha intentat adaptar als nous conceptes d'import net de la xifra de negocis.